ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಡೆ

 1. ಹಣಪಡೆ; ಪಡಪು; ಅವನು ಪಡೆದ ಹಣ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಡೆ

 1. ಕಲ್ಲುಗಳ ನಡುವಿದ್ದ ಪಡೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಡೆ

 1. ______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಡೆ

 1. ಹಗಲಿರುಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪಡೆದ ಹಣ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಡೆ

 1. ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಡೆ

 1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಡೆ

 1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಡೆ

 1. ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಹುಡುಗರನ್ನು ಪಡೆದರೂ ಆಕೆಗೆ ಬಡತನ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಡೆ

 1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಡೆ

 1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಡೆ

 1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಡೆ

 1. ಸೈನ್ಯ, ಬಲ
 2. ಗುಂಪು, ಸಮೂಹ
 3. ಸಂದು, ಬಿರುಕು
 4. ಹಾಸುಗಲ್ಲು, ಚಪ್ಪಡಿ
 5. ಒಂದು ಬಗೆಯ ಭೂಮಿ
  __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಡೆ

 1. ಹೊಂದು, ತಾಳು
 2. ಗಳಿಸು, ಸಂಪಾದಿಸು
 3. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು, ಸ್ವೀಕರಿಸು
 4. ಹೆರು, ಹಡೆ
 5. ನಿರ್ಮಿಸು, ರಚಿಸು
 6. ಒದಗಿಸು, ದೊರಕಿಸು
 7. ಗೆಲ್ಲು, ಜಯಿಸು
 8. ಸಾಧ್ಯವಾಗು
  __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಡೆ

 1. ಮಿಂಬಲೆ ಪುಟದಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಪಡೆ&oldid=664685" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ