ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು

  1. ಸ್ವೀಕರಿಸು,ಅಂಗೀಕರಿಸು,ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳು
    ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು

  1. ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ