ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಾಧ್ಯವಾಗು

  1. ಸಂಭವಿಸು,ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ