ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಾಸುಗಲ್ಲು

  1. ಮಂದ ಮತ್ತು ಸಮತಟ್ಟಾದ ವಸ್ತು,ಹಲಗೆ,ಫಲಕ,ಚಪ್ಪಡಿ
    ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಾಸುಗಲ್ಲು

  1. ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಾಸುಗಲ್ಲು

  1. ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಾಸುಗಲ್ಲು

  1. ಬಾಗಿಲಿನ ಮೇಲಿರುವ ಹಾಸುಗಲ್ಲು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಾಸುಗಲ್ಲು

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು ಸಂಪಾದಿಸಿ