ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂಪಾದಿಸು

  1. (ಯತ್ನ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಂದ)ಪಡೆದುಕೊ,ಲಾಭ ಪಡೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ