ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿರ್ಮಿಸು

  1. (ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು)ಕಟ್ಟು
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ