ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೀಗು

 1. ಬಿಟ್ಟುಕೊಡು,ಕಯ್ಬಿಡು,ಕಳೆ,ತೊರೆ
  ನೀಗಾಡು
  ಆತನ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನೀಗಾಡಬೇಕಿದೆ; ಚಳಿಯನ್ನು ನೀಗಲು ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದರು
  _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
 • English:
 1. abandon, en:abandon
 2. abolish, en:abolish
 3. get rid of, en:get rid of

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೀಗು

 1. _______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೀಗು

 1. ________________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೀಗು

 1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೀಗು

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೀಗು

 1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೀಗು

 1. ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳು,ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳು
 2. ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳು,ನಷ್ಟಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು
 3. ಬಿಡು,ತೊರೆ,ತ್ಯಜಿಸು
 4. ನಿವಾರಿಸು,ಹೋಗಲಾಡಿಸು
 5. ನಿವಾರಣೆಯಾಗು,ಪರಿಹಾರವಾಗು
 6. ತೀರಿಸು,ಸಂದಾಯ ಮಾಡು,ಹಿಂದಿರುಗಿಸು
 7. ತೊಲಗು,ಹಾಳಾಗು
 8. ಕೊಲ್ಲು,ಸಂಹರಿಸು
 9. ತೆಗೆ,ತೆಗೆದು ಹಾಕು
 10. ಅಟ್ಟು,ತೊಲಗಿಸು
 11. ಮುಕ್ತನಾಗು,ಪಾರಾಗು
 12. ಶಕ್ಯವಾಗು,ಸಾಧ್ಯವಾಗು
 13. ನಿಭಾಯಿಸು,ಸಂಭಾಳಿಸು
 14. ಸಾಯು,ಮರಣಹೊಂದು
 15. ಹಾಳುಮಾಡು,ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸು
 16. ಬಿಚ್ಚು,ಕಳಚು
 17. (ಕಾಲಾವಧಿ ಮೊ.ವನ್ನು)ಕಳೆ,ದಾಟು
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ನೀಗು&oldid=166675" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ