ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಟ್ಟುಕೊಡು

 1. ನೀಗು,ಕಯ್ಬಿಡು,ಕಳೆ,ತೊರೆ
  ಬಂದವರಿಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ
  ___________________
  ___________________
  ___________________
  ___________________
  ___________________
  ___________________
  ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

 • English:
 1. capitulate, en:capitualte
 2. abandon, en:abandon
 3. relinquish, en:relinquish
 4. forgo, en: forgo
 5. cede, en:cede
 6. concede, en:concede
 7. forego, en: forego
 8. give in, en:give in

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಟ್ಟುಕೊಡು

 1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಟ್ಟುಕೊಡು

 1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಟ್ಟುಕೊಡು

 1. ಆತನಿನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಟ್ಟುಕೊಡು

 1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಟ್ಟುಕೊಡು

 1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ