ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿವಾರಿಸು

  1. ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸು,ಹೊರಸೆಳೆ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ