ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿವಾರಿಸು

  1. ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸು,ಹೊರಸೆಳೆ
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ