ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆಗೆದುಹಾಕು

  1. ಕೈ ಬಿಡು,ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು
    _____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆಗೆದುಹಾಕು

  1. __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ