ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆಗೆದುಹಾಕು

  1. ಕೈ ಬಿಡು,ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು
    _____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆಗೆದುಹಾಕು

  1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ