ಬೆಳೆ

 1. ಫಸಲು,ಪಯಿರು,ಬೆಳಿ,ಬೆಲೆ,ಬೇಸಾಯ,ಪೀಕು
  ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ; ಬೆಳೆಮಾಡು; ಬೆಳೆಕೊಯ್ಯು
  _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಳೆ

 1. ಬೆಳೆದ ತೆನೆ
  _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಳೆ

 1. ಫಸಲನ್ನು ಕೊಡು,ಫಲ ಬಿಡು
  ಬೆಳೆದ ತೆನೆ
  _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಳೆ

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಳೆ

 1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಳೆ

 1. ಬೆಳೆದುದು, ಮರ, ಗಿಡ ಪೈರು ಮುಂತಾದ ಬೆಳಸು
 2. ಬೆಳೆಯುವಿಕೆ,ಬೆಳವಣಿಗೆ,ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಳೆ

 1. ಮೊಳೆ,ಮೂಡು,ಹುಟ್ಟು,ಅಂಕುರಿಸು
 2. (ಕೂದಲು, ಉಗುರು ಮುಂತಾದುವು)ನೀಳವಾಗು,ಉದ್ದವಾಗು
 3. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಾಚು,ಮೆಲಕ್ಕೆ ನೀಡು
 4. ಪೈರಿನಿಂದ ತುಂಬು,ಸಸ್ಯಸಮೃದ್ಧವಾಗು
 5. ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡು,ಒದಗಿಸು
 6. (ಮರ, ಗಿಡ ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು)ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡು,ಬಳೆಸು
 7. ಹೆಚ್ಚಾಗು,ಅಧಿಕವಾಗು
 8. ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದು,ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆ
 9. ತಾರುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡು,ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬರು
 10. ಜರುಗು,ನೇರವೇರು
 11. ಬಾಗು,ಎರಗು
 12. ತೀರು,ಮುಗಿ
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಬೆಳೆ&oldid=557732" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ