ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಚ್ಚಾಗು

  1. ಏರು
    _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ