ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

  1. ಏಳಿಗೆ,ಬೆಳವಣಿಗೆ,ಅಭ್ಯುದಯ,

ಪ್ರಗತಿ, ಉನ್ನತಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

(ಸಂ) ಏಳಿಗೆ, ಶ್ರೇಯಸ್ಸು