ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

  1. ಏಳಿಗೆ,ಬೆಳವಣಿಗೆ,ಅಭ್ಯುದಯ,

ಪ್ರಗತಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

(ಸಂ) ಏಳಿಗೆ, ಶ್ರೇಯಸ್ಸು