ಬೆಳವಣಿಗೆ

 1. ________________
  ಸರಿಯಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿಲ್ಲ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
 • English:
 1. development, en:development
 2. accretion, en:accretion

ಬೆಳವಣಿಗೆ

 1. ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಳವಣಿಗೆ

 1. ___________________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಳವಣಿಗೆ

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಳವಣಿಗೆ

 1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಳವಣಿಗೆ

 1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಳವಣಿಗೆ

 1. ಬೆಳವಳಿಗೆ,ಬೆಳೆವಣಿಗೆ,ಬೆಳೆವಳಿಗೆ
 2. ಮನುಷ್ಯ, ಪ್ರಾಣಿ ಮುಂತಾದುವುಗಳ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಬಲಿತು ಬೆಳೆಯುವಿಕೆ
 3. ಏಳಿಗೆ,ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
 4. ಹೆಚ್ಚಳ,ವೃದ್ಧಿ
 5. ವಿಕಾಸ
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ