ನೆಲೆ

 1. ಮನೆ, ಗೃಹ, ವಸತಿ, ವಾಸಸ್ಥಳ, ಬಿಡಾರ, ನಿವಾಸ, ಬೀಡು, ಠಿಕಾಣಿ, ಆಗರ
  ನೆಲೆ ಗಟ್ಟು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
 • English:
 1. home, en:home
 2. abode, en:abode
 3. foundation, en:foundation

ನೆಲೆ

 1. ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಲೆ

 1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಲೆ

 1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಲೆ

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಲೆ

 1. ಸ್ಥಳ, ಜಾಗ
  ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಲೆ

 1. ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ನೆಲೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಲೆ

 1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಲೆ

 1. ಗುಟ್ಟು, ರಹಸ್ಯ
  _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಲೆ

 1. ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ನೆಲೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಾಯಿತು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಲೆ

 1. ಸ್ಥಿತಿ, ಗತಿ
  ನೆಲೆಗೆಡಿಸು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಲೆ

 1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಲೆ

 1. ಮನೆಕಟ್ಟಲು ನೆಲೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಲೆ

 1. ಆಶ್ರಯ, ಆಧಾರ, ವಾಸಸ್ಥಾನ, ನಿವಾಸ
  _____________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಲೆ

 1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಲೆ

 1. ಅಪ್ಪಟವಾದ
 2. ಅಧಿಕವಾದ
 3. ಪೂರ್ಣವಾದ
  _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಲೆ

 1. ಮಹಡಿ, ಅಂತಸ್ತು
 2. ಭೂಮಿ, ಲೋಕ
 3. ಸಂಸಾರ
 4. ಆಳ, ಮರ್ಮ
 5. ತಳ, ಬುಡ
 6. ಸತ್ಯ, ದಿಟ
 7. ಅಚಲತೆ, ದೃಢತೆ
 8. ನಿಶ್ಚಯ, ನಿರ್ಧಾರ
 9. ನಿತ್ಯತ್ವ
 10. ಎತ್ತರ, ಔನ್ನತ್ಯ
 11. ನಿಲ್ಲುವ ರೀತಿ
 12. ಮಟ್ಟ, ದರ್ಜೆ
 13. ನಿಲುವು, ಧೋರಣೆ
 14. ಅವಸ್ಥೆ, ಹಂತ
 15. ಕಾರಣ, ನಿಮಿತ್ತ
 16. ಗುರಿ, ಉದ್ದೇಶ
 17. ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ
 18. ನಿಧಿ
  _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ನೆಲೆ&oldid=665401" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ