ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಲೆ

 1. ಮನೆ, ಗೃಹ, ವಸತಿ, ವಾಸಸ್ಥಳ, ಬಿಡಾರ, ನಿವಾಸ, ಬೀಡು, ಠಿಕಾಣಿ, ಆಗರ
  ನೆಲೆ ಗಟ್ಟು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

 • English:
 1. home, en:home
 2. abode, en:abode
 3. foundation, en:foundation

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಲೆ

 1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಲೆ

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಲೆ

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಲೆ

 1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಲೆ

 1. ಸ್ಥಳ, ಜಾಗ
  ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಲೆ

 1. ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ನೆಲೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಲೆ

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಲೆ

 1. ಗುಟ್ಟು, ರಹಸ್ಯ
  _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಲೆ

 1. ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ನೆಲೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಾಯಿತು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಲೆ

 1. ಸ್ಥಿತಿ, ಗತಿ
  ನೆಲೆಗೆಡಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಲೆ

 1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಲೆ

 1. ಮನೆಕಟ್ಟಲು ನೆಲೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಲೆ

 1. ಆಶ್ರಯ, ಆಧಾರ, ವಾಸಸ್ಥಾನ, ನಿವಾಸ
  _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಲೆ

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಲೆ

 1. ಅಪ್ಪಟವಾದ
 2. ಅಧಿಕವಾದ
 3. ಪೂರ್ಣವಾದ
  _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಲೆ

 1. ಮಹಡಿ, ಅಂತಸ್ತು
 2. ಭೂಮಿ, ಲೋಕ
 3. ಸಂಸಾರ
 4. ಆಳ, ಮರ್ಮ
 5. ತಳ, ಬುಡ
 6. ಸತ್ಯ, ದಿಟ
 7. ಅಚಲತೆ, ದೃಢತೆ
 8. ನಿಶ್ಚಯ, ನಿರ್ಧಾರ
 9. ನಿತ್ಯತ್ವ
 10. ಎತ್ತರ, ಔನ್ನತ್ಯ
 11. ನಿಲ್ಲುವ ರೀತಿ
 12. ಮಟ್ಟ, ದರ್ಜೆ
 13. ನಿಲುವು, ಧೋರಣೆ
 14. ಅವಸ್ಥೆ, ಹಂತ
 15. ಕಾರಣ, ನಿಮಿತ್ತ
 16. ಗುರಿ, ಉದ್ದೇಶ
 17. ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ
 18. ನಿಧಿ
  _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ನೆಲೆ&oldid=665401" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ