ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಪ್ಪಟವಾದ

  1. ಶುದ್ಧ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ