ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಚ್ಚಿಸು

 1. ___________________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಚ್ಚಿಸು

 1. ಆಳುಗಳು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಚ್ಚಿಸು

 1. ________________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಚ್ಚಿಸು

 1. ನಿಮ್ಮ ಮದ್ದಿನಿಂದ ಆತನ ನೋವು ಹೆಚ್ಚಿದೆ
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಚ್ಚಿಸು

 1. _____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಚ್ಚಿಸು

 1. ಇದನ್ನು ನೂರು ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ನೋಡೋಣ
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಚ್ಚಿಸು

 1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಚ್ಚಿಸು

 1. ಪೆರ್ಚಿಸು
 2. ಅಧಿಕಗೊಳಿಸು,ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸು
 3. ಬೀಗುವಂತೆ ಮಾಡು,ಉಬ್ಬಿಸು
 4. ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡು,ಗುಣಿಸು
 5. (ಶುಭವೆಂದು ಗಣಿಸುವ ದೀಪವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವಾಗ)ನಂದಿಸು,ಆರಿಸು
  ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಚ್ಚಿಸು

 1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು ಸಂಪಾದಿಸಿ