ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡು

  1. ತಾಟಿಸು, ಗುಣಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ