ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸು

  1. ಬೆಳೆಸು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ