ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪೆರ್ಚಿಸು

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ