ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪೆರ್ಚಿಸು

  1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ