ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೀಡು

 1. (ದೇಹವನ್ನು)ನೆಟ್ಟಗೆ ಮಾಡು
  __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೀಡು

 1. ಯ್ನೀಡು , ಕಾಲು ನೀಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೀಡು

 1. ಕಾಲು ನೀಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೀಡು

 1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೀಡು

 1. ನೀಡದವನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇಡಬಾರದು; ನೀಡಿಕೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೀಡು

 1. ಕಾಲು ನೀಡು; ನೀಡಿಕೊಳ್ಳು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೀಡು

 1. ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೀಡು

 1. ಹಣ ನೀಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೀಡು

 1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೀಡು

 1. __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೀಡು

 1. ಒಡ್ಡು,ಚಾಚು
 2. ಕೊಡು
 3. (ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು)ಅರ್ಪಿಸು,ಸಲ್ಲಿಸು
 4. ದಾನಮಾಡು
 5. ಅನುಗ್ರಹಿಸು,ದಯಪಾಲಿಸು
 6. (ಆಹಾರವನ್ನು)ಬಡಿಸು
 7. ಹಬ್ಬು,ಹರಡು
 8. ಹಬ್ಬುವಂತೆ ಮಾಡು,ಹಬ್ಬಿಸು
 9. ದೊಡ್ಡದಾಗು,ವಿಸ್ತಾರವಾಗು
 10. ತೋರಿಸು,ಪ್ರದರ್ಶಿಸು
 11. ಚಚ್ಚು,ಬಡಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೀಡು

 1. ಉದ್ದ,ನೀಳ
 2. ದೀರ್ಘಕಾಲ,ಬಹುಕಾಲ
 3. ಹೊತ್ತು,ವೇಳೆ,ಸಮಯ
 4. ತಡ,ಸಾವಕಾಶ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೀಡು

 1. ಉದ್ದವಾದ,ದೀರ್ಘವಾದ

ಅವ್ಯಯ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೀಡು

 1. ಬಹಳ ಕಾಲದವರೆಗೆ,ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ನೀಡು&oldid=532184" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ