ಒಡ್ಡು

 1. ರಾಶಿ, ಗುಡ್ಡೆ, ಗುಪ್ಪೆ, ಪೇರಿಕೆ
  ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಡ್ಡು

 1. ಮಳಲೊಡ್ಡು; ಒಡ್ಡು ಹಾಕು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಡ್ಡು

 1. _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಡ್ಡು

 1. ಮಳಲೊಡ್ಡು ; ಒಡ್ಡುಹಲಗೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಡ್ಡು

 1. _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಡ್ಡು

 1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಡ್ಡು

 1. ಯ್ಯೊಡ್ಡು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಡ್ಡು

 1. ಅವನು ಒಡ್ಡಿದ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಹಕ್ಕಿ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಡ್ಡು

 1. ನಾವೀಗ ಆತನನ್ನು ಒಡ್ಡಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಡ್ಡು

 1. ಮುಂದೆ ಮಾಡು
  ಒಡ್ಡಿದ ಉಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಳು ನೀಡಿದರು
  ಯ್ಯೊಡ್ಡು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಡ್ಡು

 1. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಯ್ಯೊಡ್ಡು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಡ್ಡು

 1. ತಂಗಾಳಿಗೆ ಮಯ್ಯೊಡ್ಡು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಡ್ಡು

 1. ನೀರಿನ ಹರಿವಿಗೆ ಒಡ್ಡಿದ ಕಟ್ಟೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಡ್ಡು

 1. _____________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಒಡ್ಡು&oldid=665025" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ