ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಡ್ಡು

 1. ರಾಶಿ, ಗುಡ್ಡೆ, ಗುಪ್ಪೆ, ಪೇರಿಕೆ
  ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಡ್ಡು

 1. ಮಳಲೊಡ್ಡು; ಒಡ್ಡು ಹಾಕು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಡ್ಡು

 1. _____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಡ್ಡು

 1. ಮಳಲೊಡ್ಡು ; ಒಡ್ಡುಹಲಗೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಡ್ಡು

 1. _____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಡ್ಡು

 1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಡ್ಡು

 1. ಯ್ಯೊಡ್ಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಡ್ಡು

 1. ಅವನು ಒಡ್ಡಿದ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಹಕ್ಕಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಡ್ಡು

 1. ನಾವೀಗ ಆತನನ್ನು ಒಡ್ಡಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಡ್ಡು

 1. ಮುಂದೆ ಮಾಡು
  ಒಡ್ಡಿದ ಉಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಳು ನೀಡಿದರು
  ಯ್ಯೊಡ್ಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಡ್ಡು

 1. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಯ್ಯೊಡ್ಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಡ್ಡು

 1. ತಂಗಾಳಿಗೆ ಮಯ್ಯೊಡ್ಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಡ್ಡು

 1. ನೀರಿನ ಹರಿವಿಗೆ ಒಡ್ಡಿದ ಕಟ್ಟೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಡ್ಡು

 1. _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಒಡ್ಡು&oldid=665025" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ