ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದೊಡ್ಡದಾಗು

  1. ಬೆಳೆ,ಹೆಚ್ಚಾಗು,ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗು
    ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ