ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅನುಗ್ರಹಿಸು

  1. ಅನುಗ್ರಹ ತೋರಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ