ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊತ್ತು

 1. _ಕಾಲ, ಸಮಯ _________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊತ್ತು

 1. ಹೊತ್ತಿದ ರೊಟ್ಟಿ; ಹೊತ್ತಿದ ಅನ್ನ
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊತ್ತು

 1. __________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊತ್ತು

 1. ಒಂದು ಹೊತ್ತು
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊತ್ತು

 1. ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊತ್ತು

 1. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೂಡಿಹಾಕಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿತು
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊತ್ತು

 1. ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿತು
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊತ್ತು

 1. ಇಂದು ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯಿತು
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊತ್ತು

 1. ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊತ್ತು

 1. ಹೊತ್ತು ಮುಳುಗಿತು
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊತ್ತು

 1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊತ್ತು

 1. ಹೊತ್ತುಕಳೆ, ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒದಗು; ಹೊತ್ತಾಗು; ಹೊತ್ತುಹೋಕ
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಹೊತ್ತು&oldid=673689" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ