ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಪ್ಪಳಿಸು

 1. ಇರಿ,ತಿವಿ,ಬೆಸೆ,ಬೆದಕು,ಕುತ್ತು ,ಸದೆ,ಅಣೆ,ತದೆ,ತೋಕು,ತಾಟು,ಅರೆ,ಗೀರು
  ಹಡಗು ಬಂಡೆಕಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಪ್ಪಳಿಸು

 1. _________________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಪ್ಪಳಿಸು

 1. ___________________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಪ್ಪಳಿಸು

 1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಪ್ಪಳಿಸು

 1. ತೊಡೆಯನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಪ್ಪಳಿಸು

 1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಪ್ಪಳಿಸು

 1. ತಟ್ಟು,ತಾಗು, ಅಪ್ಪರಿಸು
 2. ಎತ್ತಿಕುಕ್ಕು
 3. ನಿಗ್ರಹಿಸು
 4. ಧ್ವಂಸ ಮಾಡು

ಅಪ್ಪಳಿಸು (<ಸಂ. ಆಸ್ಫಾಲ + ಇಸು) ೧ ತಟ್ಟು, ತಾಗು ೨ ಎತ್ತಿಕುಕ್ಕು ೩ ನಿಗ್ರಹಿಸು ೪ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡು