ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಗ್ರಹಿಸು

  1. (ಆಸೆ ಮೊ.ವನ್ನು)ಅಡಗಿಸು,ಅದುಮಿಡು,ಕೊನೆಗಾಣಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ