ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ಪೊಟ್ಟಣ,ಭಾಂಗಿ,ಕಟ್ಟು,ಪಿಂಡಿ,ಮೂಟೆ,ಗಂಟು,ಸಿವುಡು
  ______________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ತಲೆಹೊರೆ; ಬಂಡಿಯ ಹೊರೆ; ಹೊರಿಗೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ಹೊರೆಕುಂದು, ಹೊರೆಯೇರು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ಆತ ಹೊರೆಯುವುದು ತನ್ನ ಒಡಲನ್ನು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ಸಾಲದ ಹೊರೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ಹೊರೆಹುಟ್ಟು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ಹಾವಿನ ಹೊರೆ; ಹೊರಿಕೆ - ನೀರುಳ್ಳಿಯ ಹೊರಿಕೆ; ಹೊರಿಗೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ತಲೆಹೊರೆ ; ಹೊರೆ ಕಟ್ಟು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ಹೊರೆಯೇರು - ಊಟಮಾಡುವಾಗ ಹೊರೆಯೇರಿ ಆತ ಸತ್ತುಹೋದ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ಊರಹೊರೆ ; ನೆರೆಹೊರೆ ; ಹೊರೆಯಲ್ಲಿರು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ಪೋಷಿಸು,ಸಲಹು
  ಒಡಲ ಹೊರೆವಾತ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರಕೊಂಬವನು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ಪೊರೆ
  ಹಾವಿನ ಹೊರೆ; ಹೊರೆ ಕಳಚು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ಕಾಪಾಡು,ರಕ್ಷಿಸು
  ಒಡಲ ಹೊರೆವಾತ; ಹೊಟ್ಟೆಹೊರೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ಹೊದಿಕೆ,ಮುಸುಕು
  __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ಹತ್ತಿ, ಹುಲ್ಲು ಮೊದಲಾದುವುಗಳ ಕಟ್ಟು
  _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಹೊರೆ&oldid=553224" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ