ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ಪೊಟ್ಟಣ,ಭಾಂಗಿ,ಕಟ್ಟು,ಪಿಂಡಿ,ಮೂಟೆ,ಗಂಟು,ಸಿವುಡು
  ______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ತಲೆಹೊರೆ; ಬಂಡಿಯ ಹೊರೆ; ಹೊರಿಗೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ಹೊರೆಕುಂದು, ಹೊರೆಯೇರು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ಆತ ಹೊರೆಯುವುದು ತನ್ನ ಒಡಲನ್ನು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ಸಾಲದ ಹೊರೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ಹೊರೆಹುಟ್ಟು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ಹಾವಿನ ಹೊರೆ; ಹೊರಿಕೆ - ನೀರುಳ್ಳಿಯ ಹೊರಿಕೆ; ಹೊರಿಗೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ತಲೆಹೊರೆ ; ಹೊರೆ ಕಟ್ಟು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ಹೊರೆಯೇರು - ಊಟಮಾಡುವಾಗ ಹೊರೆಯೇರಿ ಆತ ಸತ್ತುಹೋದ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ಊರಹೊರೆ ; ನೆರೆಹೊರೆ ; ಹೊರೆಯಲ್ಲಿರು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ಪೋಷಿಸು,ಸಲಹು
  ಒಡಲ ಹೊರೆವಾತ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರಕೊಂಬವನು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ಪೊರೆ
  ಹಾವಿನ ಹೊರೆ; ಹೊರೆ ಕಳಚು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ಕಾಪಾಡು,ರಕ್ಷಿಸು
  ಒಡಲ ಹೊರೆವಾತ; ಹೊಟ್ಟೆಹೊರೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ಹೊದಿಕೆ,ಮುಸುಕು
  __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ಹತ್ತಿ, ಹುಲ್ಲು ಮೊದಲಾದುವುಗಳ ಕಟ್ಟು
  _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಹೊರೆ&oldid=553224" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ