ಹೊರೆ

 1. ಪೊಟ್ಟಣ,ಭಾಂಗಿ,ಕಟ್ಟು,ಪಿಂಡಿ,ಮೂಟೆ,ಗಂಟು,ಸಿವುಡು
  ______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ತಲೆಹೊರೆ; ಬಂಡಿಯ ಹೊರೆ; ಹೊರಿಗೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ಹೊರೆಕುಂದು, ಹೊರೆಯೇರು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ಆತ ಹೊರೆಯುವುದು ತನ್ನ ಒಡಲನ್ನು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ಸಾಲದ ಹೊರೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ಹೊರೆಹುಟ್ಟು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ಹಾವಿನ ಹೊರೆ; ಹೊರಿಕೆ - ನೀರುಳ್ಳಿಯ ಹೊರಿಕೆ; ಹೊರಿಗೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ತಲೆಹೊರೆ ; ಹೊರೆ ಕಟ್ಟು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ಹೊರೆಯೇರು - ಊಟಮಾಡುವಾಗ ಹೊರೆಯೇರಿ ಆತ ಸತ್ತುಹೋದ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ಊರಹೊರೆ ; ನೆರೆಹೊರೆ ; ಹೊರೆಯಲ್ಲಿರು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ಪೋಷಿಸು,ಸಲಹು
  ಒಡಲ ಹೊರೆವಾತ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರಕೊಂಬವನು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ಪೊರೆ
  ಹಾವಿನ ಹೊರೆ; ಹೊರೆ ಕಳಚು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ಕಾಪಾಡು,ರಕ್ಷಿಸು
  ಒಡಲ ಹೊರೆವಾತ; ಹೊಟ್ಟೆಹೊರೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ಹೊದಿಕೆ,ಮುಸುಕು
  __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರೆ

 1. ಹತ್ತಿ, ಹುಲ್ಲು ಮೊದಲಾದುವುಗಳ ಕಟ್ಟು
  _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಹೊರೆ&oldid=553224" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ