ಕಟ್ಟು

 1. ಪೊಟ್ಟಣ,ಭಾಂಗಿ,ಪಿಂಡಿ,ಮೂಟೆ,ಗಂಟು,ಸಿವುಡು,ಹೊರೆ
  ಕಟ್ಟುಮಾಡು; ಕಟ್ಟುಬೀಳು; ಕಟ್ಟೊಡೆ; ಕಟ್ಟುವಳಿ; ಕಟ್ಟಳೆ; ಕಟ್ಟುಪಾಡು - ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಲ್ಲದ ನಡತೆ
  ನಿಮಗೊಂದು ಕಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ
  ಹಣಕಟ್ಟು; ಕಟ್ಟುಹಾಕು
  __________________
  __________________
  __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟು

 1. ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆ
  ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟು

 1. ಕತೆಕಟ್ಟು ಹೇಳು
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟು

 1. _______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟು

 1. ಮನೆ ಕಟ್ಟು
  _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟು

 1. ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟು

 1. ತೊಗರಿ ಬೇಳೆಯ ಕಟ್ಟು; ಹುರುಳಿ ಕುದಿಸಿದ ಕಟ್ಟು
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟು

 1. ಕಟ್ಟಚ್ಚರಿ, ಕಟ್ಟಡವಿ, ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟು

 1. ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟು

 1. ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟು

 1. ಮೂಳೆಕಟ್ಟು
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟು

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟು

 1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟು

 1. ನಾಲ್ಕು ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮಯ್ಸೂರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದೆ
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟು

 1. ಹಣಕಟ್ಟು
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟು

 1. ಆಕಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟು

 1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟು

 1. ನೀರು ಕಟ್ಟು; ಅಡ್ಡಕಟ್ಟು
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟು

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟು

 1. ಆಕಳನ್ನು ಕಟ್ಟು; ಕಟ್ಟಿಹಾಕು
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟು

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಕಟ್ಟು&oldid=553223" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ