ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಲ್ಲಿಸು

 1. _________________
  ಹಣ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಹಾಲು ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡಿ; ಆತ ಹೊಗೆಸೇದುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

 • English:
 1. discontinue, en:discontinue
 2. rein, en:rein
 3. block, en:block
 4. give up, en:give up

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಲ್ಲಿಸು

 1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಲ್ಲಿಸು

 1. _____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಲ್ಲಿಸು

 1. ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಲ್ಲಿಸು

 1. ಸ್ಥಾಪಿಸು,ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೊಳಿಸು
 2. ನಡಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆ,ಚಲಿಸದಂತೆ ಮಾಡು
 3. ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡು,ಅಡಗಿಸು
 4. ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡು,ಶಾಶ್ವತಗೊಳಿಸು
 5. ಕುಳಿತಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೇಳುವಂತೆ ಮಾಡು,ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡು
 6. (ಮಾತು ಕೆಲಸವನ್ನು)ತಡೆ,ಮುಂದುವರಿಯದಂತೆ ಮಾಡು
 7. ಬಿಡು,ತೊರೆ,ತ್ಯಜಿಸು
 8. ಉಳಿಸು,ಮಿಗಿಸು
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ