ಸಾಕಷ್ಟಿಲ್ಲದಿರುವುದು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಾಕಷ್ಟಿಲ್ಲದಿರುವುದು

  1. ಅಭಾವ,ಕೊರತೆ,ವಿರಳತೆ,ದುರ್ಲಭತೆ,ಅರಕೆ,ಕೊರೆ,ಗೊಟ್ಟು (ಗೊಟ್ಟುವಳ್ಳ; ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ನೀರಿಗೆ ಗೊಟ್ಟಾಗಿದೆ),ತವಿಲು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ