ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದುರ್ಲಭತೆ

  1. ಅಭಾವ,ಕೊರತೆ,ಸಾಕಷ್ಟಿಲ್ಲದಿರುವುದು,ವಿರಳತೆ,ಅರಕೆ,ಕೊರೆ,ಗೊಟ್ಟು (ಗೊಟ್ಟುವಳ್ಳ; ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ನೀರಿಗೆ ಗೊಟ್ಟಾಗಿದೆ),ತವಿಲು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ