ಕೊರೆ

 1. _________________
  ಕೊರೆಸಂಬಳ; ಕೊರೆಯುಸಿರು; ಕೊರೆಯಕ್ಕಿ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊರೆ

 1. ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಕೊರೆದು ನೋಡಿದ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊರೆ

 1. ತೂತು ಕೊರೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊರೆ

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊರೆ

 1. ಉಡುಗೊರೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊರೆ

 1. ಕೊರೆತ - ಕಡಲ ಕೊರೆತದಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ಕೆಳಗುರುಳಿವೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊರೆ

 1. ತರಕಾರಿ ಕೊರೆದು ಬೇಯಿಸಿದರು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊರೆ

 1. ಕೊರತೆ - ಅವಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊರತೆಯಿದೆ ?

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊರೆ

 1. ಕೊರೆಬೀಳು; ಕೊರೆಯಕ್ಕಿ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊರೆ

 1. ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊರೆ

 1. ______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊರೆ

 1. ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊರೆ

 1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊರೆ

 1. _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊರೆ

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊರೆ

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊರೆ

 1. ಕೊರೆದು ಹೋದವರು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊರೆ

 1. ಕಬ್ಬಿನ ಕೊರೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊರೆ

 1. ಆತ ಕೊರೆದಾಗ ಬೆಟ್ಟವೇ ಬಿರಿಯಿತು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊರೆ

 1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊರೆ

 1. ಉಡುಗೊರೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊರೆ

 1. ಕೊರೆದ ಹಣ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊರೆ

 1. _____________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಕೊರೆ&oldid=531934" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ