ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಿವ್ಯಾರಾಧನೆ

  1. (ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿನ)ದಿವ್ಯಪೂಜೆ,ಧರ್ಮಾಚರಣೆ,ಪ್ರಭು ಭೋಜನ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ