ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತುಂಡರಿಸು

  1. ಕೊಚ್ಚು,ಬಡಿ,ಹೊಡೆದು ಕತ್ತರಿಸು,ಕಡಿ
    _______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತುಂಡರಿಸು

  1. ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತುಂಡರಿಸು

  1. ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತುಂಡರಿಸು

  1. ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ