ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉದಾಹರಣೆಯಪದ

  1. ಕೊಚ್ಚು,ಬಡಿ,ಹೊಡೆದು ಕತ್ತರಿಸು,ಕಡಿ,ತುಂಡರಿಸು
    ಉದಾಹರಣೆಯಪದ ಬಳಸುವ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ