ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

fear

  1. ಅಳುಕು,ಅಂಜಿಕೆ,ಹೆದರಿಕೆ,ಹೆದರು,ಉರುಕು,ಗಿಲಿ,ಪುಕ್ಕು,ಪೆಳಗು,ಬೆರ್ಚು,ಬೆಚ್ಚಲ್,ಬೆಳ್ಕು,ಬಳುಂಕು,ಬಳುಕು,ಬಳ್ಕು,ಬೆಳ್ಪಳ,ಬೆಬ್ಬಳ,ಬೆಪ್ಪಳ,ಬೆಬ್ಬಳಿ,ಬೆಬ್ಬಳು,ಬೆಬ್ಬಳೆ,ಬೆಳ್ಪಡ,ಬೆಳ್ಬಳೆ,ಬೆಳ್ಕುರು,ಪೆಳರು,ಪೆಳರ್,ಭಯ,ದಿಗಿಲು,ಭೀತಿ,ಆತಂಕ,ಗಾಬರಿ,ಶಂಕೆ,ಎದೆದುಡುಕು,ಎದೆಹಾರಿಕೆ,ಎದೆಹಾರುತನ
  2. ಭಯಭಕ್ತಿ, ಅಳ್ಕು, ಅಳಱ್, ಅಳರ‍್ಪು, ಎಳಱ್

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

fear

  1. ಬೆಚ್ಚು,ಬೆಚ್ಚರು,ಬೆದರು,ಬಿಗುರು,ಸುಗಿ,ಪೆಳರು,ಪೆದರು,ಹೆದರು,ಪೆಳಗು,ಒಣರು,ಅಳುಕು,ಅಂಜು,ಕೋಡು,ಅಳರು,ಅಳರ್,ಅಗಿ,ಬೆಳ್ಕು,ಬಳುಕು,ಬಳ್ಕು,ಬೆಳ್ಪಳಂಬೋಗು,ಬೆಬ್ಬಳಂಬೋಗು,ಬೆಬ್ಬಳವೋಗು,ಬೆಬ್ಬಳಿಯೋಗು,ಬೆಬ್ಬಳಿವೋಗು,ಬೆಬ್ಬಳೆಪೋಗು,ಬೆಬ್ಬಳೆಯೋಗು,ಬೆಬ್ಬಳೆವೋಗು,ಬಳುಂಕು,ಬೆಬ್ಬಳಂಗೊಳ್,ಬೆಬ್ಬಳಗೊಳ್,ಬೆಬ್ಬಳಗೊಳು,ಬೆಬ್ಬಳಿಗೊಳ್,ಬೆಬ್ಬಳುಗೊಳ್ಳು,ಬೆಳ್ಪಳಿಸು,ಬೆಪ್ಪಳಿಸು,ಬೆಬ್ಬಳಿಸು,ಪೆಳರ್,ಪೆಣರು,ಪೆಡರು,ಒಳಂಗೊಳ್,ಭಯಪಡು,ಆತಂಕಪಡು,ಪೆಣರಿಸು,ಪೆಳರಿಸು,ಪೆಳರುಗೊಳ್,ಸುಗಿಗೊಳ್,ಹೇಡಾಡು,ಎದೆಗುಂದು,ತತ್ತಳಂಬೀಳು,ತಬ್ಬಿಬ್ಬುಗೊಳ್ಳು,ತತ್ತಳಗೈ,ತತ್ತಳಗೈಸು,ತತ್ತಳಗೊಳಿಸು
  2. ಹಿಂದೆಗೆ,ಹಿಂಜರಿ,ಜಂಕು
  3. ಅಳಱ್, ಅಳಿಕು, ಅಳುಕು, ಅಳ್ಕು, ಅಳ್ಕಱ್
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=fear&oldid=629538" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ