ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎದೆಗುಂದು

 1. ಮುಂಗೆಡು, ನಂಬಿಕೆಯಳಿ
  ಒಮ್ಮೆ ಸೋತುಹೋದುದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಎದೆಗುಂದ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
  ______________
  ______________
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎದೆಗುಂದು

 1. ಎದೆಗುಂದಿದವನಾಗಿ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಯ್ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತಿದ್ದ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎದೆಗುಂದು

 1. ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎದೆಗುಂದು

 1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ