ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡು

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡು

  1. ಹೊಂದಿಸು,ಜೋಡಿಸು,ಅಂಟಿಸು,ಸಿಕ್ಕಿಸು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ