ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಿಕ್ಕಿಸು

  1. ________________
    ಕಳ್ಳತನದಲ್ಲಿ ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಸುವ ಹಾಗಿದೆ.

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English:
  1. implicate, en:implicate
  2. relate, en:relate

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಿಕ್ಕಿಸು

  1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಿಕ್ಕಿಸು

  1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ