ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಿಕ್ಕಿಸು

  1. ________________
    ಕಳ್ಳತನದಲ್ಲಿ ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಸುವ ಹಾಗಿದೆ.

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
  • English:
  1. implicate, en:implicate
  2. relate, en:relate

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಿಕ್ಕಿಸು

  1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಿಕ್ಕಿಸು

  1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ