ಹರಹು

 1. ವಿಸ್ತಾರ
  ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹರಹು

 1. ಕಟ್ಟಲೆಯ ಹರಹು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹರಹು

 1. _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹರಹು

 1. ಹರಹು ಬಲೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹರಹು

 1. ಕಲಿಕೆಯ ಹರಹು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹರಹು

 1. ನೀರಿನ ಹರಹು ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹರಹು

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹರಹು

 1. ಹರಹುಳ್ಳ ಕೋಣೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹರಹು

 1. ಪರಪು
 2. ವಿಸ್ತಾರ,ವೈಶಾಲ್ಯ
 3. ಹಬ್ಬುವಿಕೆ,ಪ್ರಸರ
 4. ಹರಿಯುವಿಕೆ,ಪ್ರವಹಿಸುವಿಕೆ
 5. ಹೆಚ್ಚಳ,ಆಧಿಕ್ಯ
 6. ಬಡಾವಣೆ

ವ್ಯಾಪ್ತಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಹರಹು&oldid=674337" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ