ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹರಹು

 1. ವಿಸ್ತಾರ
  ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹರಹು

 1. ಕಟ್ಟಲೆಯ ಹರಹು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹರಹು

 1. _____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹರಹು

 1. ಹರಹು ಬಲೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹರಹು

 1. ಕಲಿಕೆಯ ಹರಹು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹರಹು

 1. ನೀರಿನ ಹರಹು ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹರಹು

 1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹರಹು

 1. ಹರಹುಳ್ಳ ಕೋಣೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹರಹು

 1. ಪರಪು
 2. ವಿಸ್ತಾರ,ವೈಶಾಲ್ಯ
 3. ಹಬ್ಬುವಿಕೆ,ಪ್ರಸರ
 4. ಹರಿಯುವಿಕೆ,ಪ್ರವಹಿಸುವಿಕೆ
 5. ಹೆಚ್ಚಳ,ಆಧಿಕ್ಯ
 6. ಬಡಾವಣೆ

ವ್ಯಾಪ್ತಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಹರಹು&oldid=674337" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ