ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹರಹು

 1. ವಿಸ್ತಾರ
  ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹರಹು

 1. ಕಟ್ಟಲೆಯ ಹರಹು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹರಹು

 1. _____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹರಹು

 1. ಹರಹು ಬಲೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹರಹು

 1. ಕಲಿಕೆಯ ಹರಹು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹರಹು

 1. ನೀರಿನ ಹರಹು ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹರಹು

 1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹರಹು

 1. ಹರಹುಳ್ಳ ಕೋಣೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹರಹು

 1. ಪರಪು
 2. ವಿಸ್ತಾರ,ವೈಶಾಲ್ಯ
 3. ಹಬ್ಬುವಿಕೆ,ಪ್ರಸರ
 4. ಹರಿಯುವಿಕೆ,ಪ್ರವಹಿಸುವಿಕೆ
 5. ಹೆಚ್ಚಳ,ಆಧಿಕ್ಯ
 6. ಬಡಾವಣೆ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಹರಹು&oldid=532518" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ