ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರವಹಿಸುವಿಕೆ

  1. ಹರಿವು,ಪರಿವು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ