ಸರಕಿನ ನಮೂನೆ

  1. ಮಾಲಿನ ಮಾದರಿ,ಬಗೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ