ಮಾಲಿನ ಮಾದರಿ

  1. ಸರಕಿನ ನಮೂನೆ,ಬಗೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ