ಸಪ್ತಾಶ್ವ

  1. ಅಮೃತಸಂಭವ,ಬಾಷ್ಪಸಂಭವ,ವಹ್ನಿಸಮುದ್ಭವ,ದೇವಸಂಭವ,ಅಂಡಸಮುದ್ಭವ,ಗರ್ಭಸಮುದ್ಭವ ಮತ್ತುಸಾಮ್ನಾ (ಎಂಬ ಏಳು ವಿಧದ ಕುದುರೆಗಳನ್ನುಳ್ಳವನು)
  2. ಸೂರ್ಯ
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
  • English: [[ ]], en:

ಸಪ್ತಾಶ್ವ

  1. ಸೂರ,ಸೂರ್ಯ,ಅರ್ಯಮಾ,ಆದಿತ್ಯ,ದ್ವಾದಶಾತ್ಮಾ,ದಿವಾಕರ,ಭಾಸ್ಕರ,ಅಹಸ್ಕರ,ಬ್ರಧ್ನ,ಪ್ರಭಾಕರ,ವಿಭಾಕರ,ಭಾಸ್ವ,ವಿವಸ್ವಾನ್,ಹರಿದಶ್ವ,ಉಷ್ಣರಶ್ಮಿ,ವಿಕರ್ತನ,ಅರ್ಕ,ಮಾರ್ತಾಂಡ,ಮಿಹಿರ,ಅರುಣ,ಪೂಷಾ,ದ್ಯುಮಣಿ,ತರಣಿ,ಮಿತ್ರ,ಚಿತ್ರಭಾನು,ವಿರೋಚನ,ವಿಭಾವಸು,ಗ್ರಹಪತಿ,ತ್ವಿಷಾಂಪತಿ,ಅಹರ್ಪತಿ,ಭಾನು,ಹಂಸ,ಸಹಸ್ರಾಂಶು,ತಪನ,ಸವಿತಾ,ರವಿ, (ಈ ೩೭ ಸೂರ್ಯನ ಹೆಸರುಗಳು)
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
  • English: [[ ]], en: