ಅರುಣ

 1. ಕೆಂಪು
 2. ಸೂರ್ಯ
 3. ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯರು ಸಾರಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
 • English: [[ ]], en:

ಅರುಣ

 1. ಸೂರ,ಸೂರ್ಯ,ಅರ್ಯಮಾ,ಆದಿತ್ಯ,ದ್ವಾದಶಾತ್ಮಾ,ದಿವಾಕರ,ಭಾಸ್ಕರ,ಅಹಸ್ಕರ,ಬ್ರಧ್ನ,ಪ್ರಭಾಕರ,ವಿಭಾಕರ,ಭಾಸ್ವ,ವಿವಸ್ವಾನ್,ಸಪ್ತಾಶ್ವ,ಹರಿದಶ್ವ,ಉಷ್ಣರಶ್ಮಿ,ವಿಕರ್ತನ,ಅರ್ಕ,ಮಾರ್ತಾಂಡ,ಮಿಹಿರ,ಪೂಷಾ,ದ್ಯುಮಣಿ,ತರಣಿ,ಮಿತ್ರ,ಚಿತ್ರಭಾನು,ವಿರೋಚನ,ವಿಭಾವಸು,ಗ್ರಹಪತಿ,ತ್ವಿಷಾಂಪತಿ,ಅಹರ್ಪತಿ,ಭಾನು,ಹಂಸ,ಸಹಸ್ರಾಂಶು,ತಪನ,ಸವಿತಾ,ರವಿ, (ಈ ೩೭ ಸೂರ್ಯನ ಹೆಸರುಗಳು)
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
 • English: [[ ]], en:

ಅರುಣ

 1. ಸೂರಸೂತ,ಅನೂರು,ಕಾಶ್ಯಪಿ,ಗರುಡಾಗ್ರಜ, (ಈ ೫ ಸೂರ್ಯನ ಸಾರಥಿಯಾದ ಅರುಣನ ಹೆಸರು)
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
 • English: [[ ]], en: ಅರುಣ

(ಸಂ) ೧ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ೨ ಸೂರ್ಯನ ಸಾರ ೩ ಸೂರ್ಯ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಅರುಣ&oldid=676226" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ