ಸಪ್ತಾರ್ಚಿ

 1. ಕಾಳಿ,ಕರಾಳಿ,ಮನೋಜವೆ,ಸುಧೂಮ್ರವರ್ಣಿ,ಸುಲೋಹಿತೆ,ಉಗ್ರೆ,ಪ್ರದೀಪ್ತೆ (ಎಂಬ ಬೆಂಕಿಯ ಏಳು ನಾಲಗೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವನು)
 2. ಅಗ್ನಿ
 3. ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವನು
  _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಪ್ತಾರ್ಚಿ

 1. ಕಾಳಿ,ಕರಾಳಿ,ಮನೋಜವ,ಸುಲೋಹಿತ,ಸುಧೂಮ್ರವರ್ಣ,ಸ್ಫುಲಿಂಗಿನಿ,ವಿಶ್ವದಾಸಾ
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
 • English: [[ ]], en:

ಸಪ್ತಾರ್ಚಿ

 1. ಅಗ್ನಿ,ವೈಶ್ವಾನರ,ವಹ್ನಿ,ವೀತಿಹೋತ್ರ,ಧನಂಜಯ,ಕೃಪೀಟಯೋನಿ,ಜ್ವಲನ,ಜಾತವೇದಾ,ತನೂನಪಾತ್,ಬರ್ಹಿ,ಶುಷ್ಮಾ,ಕೃಷ್ಣವರ್ತ್ಮಾ,ಶೋಚಿಷ್ಕೇಶ,ಉಷರ್ಬುಧ,ಆಶ್ರಯಾಶ,ಬೃಹದ್ಭಾನು,ಕುಶಾನು,ಪಾವಕ,ಅನಲ,ರೋಹಿತಾಶ್ವ,ವಾಯುಸಖ,ಶಿಖಾವಾನ್,ಆಶುಶುಕ್ಷಣಿ,ಹಿರಣ್ಯರೇತಾ,ಹುತಭುಕ್,ದಹನ,ಹವ್ಯವಾಹನ,ದಮುನಾ,ಶುಕ್ರ,ಚಿತ್ರಭಾನು,ವಿಭಾವಸು,ಶುಚಿ,ಅಪ್ಪಿತ್ತಂ, (ಈ ೩೪ ಅಗ್ನಿಯ ಹೆಸರುಗಳು)
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
 • English: [[ ]], en: