ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ವ್ಯರ್ಥವಾಗು

  1. ಹುಸಿ,ಸುಳ್ಳಾಗು,ನಿಷ್ಫಲವಾಗು
    _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[ ]], en: