ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಷ್ಫಲವಾಗು

  1. ವಿತಾಳಿಸು,ಕೈಗೂಡದಿರು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ