ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೇಲೆತ್ತು

 1. ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸು,ಸುಧಾರಿಸು,ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸು
  _________________
  _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

 • English:
 1. better, en:better
 2. ameliorate,en: ameliorate

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೇಲೆತ್ತು

 1. ___________________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೇಲೆತ್ತು

 1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೇಲೆತ್ತು

 1. ________________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೇಲೆತ್ತು

 1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೇಲೆತ್ತು

 1. ______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೇಲೆತ್ತು

 1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ